Beer for everyone. It is ALWAYS BEERTIME!

Shopping Cart

close

No products in the basket.

Return to shop

Beer for everyone. It is ALWAYS BEERTIME!

Shopping Cart

close

No products in the basket.

Return to shop

Terms and Conditions, Privacy policy

Уважаеми потребители, молим Ви да се запознаете с Общите условия за поръчки и доставки от он-лайн магазин www.beertime.bg 

I. ОБХВАТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, възникващи между „Мерибел Хаус“ЕООД, дружество собственик на интернет – страницата „www.beertime.bg“ („Интернет-страницата и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

2. „МЕРИБЕЛ ХАУС“ ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202553286, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4004, бул. „Ал.Стамболийски“ № 51. е-mail: beer_order@abv.bg.

3. „МЕРИБЕЛ ХАУС“ ЕООД е собственик на интернет-страницата „www.beertime.bg“, чрез която се предоставя възможността потребителите да направят on-line поръчки за доставка на стоки и услуги. В настоящите Общи условия дружеството ще бъде наричано за краткост само „Биртайм“.

4. „Биртайм“ има правото по всяко едно време едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, „Биртайм“ ще публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към обособеното място на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

II. ДЕФИНИЦИИ

„Доставка“ е транспортиране и предаване на поръчана от регистриран Потребител стока и/или услуга до адрес, обслужван от „Биртайм“.

“Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Парола“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използване на Сайта.

„On-line поръчка“ или „Поръчка“ e изпратена от регистририран Потребител поръчка за доставка на определено количество стоки и/или услуги посредством Сайта.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Сайта и/или чрез съответната електронна форма за поръчка и по предвидения в настоящите Общи услуовия ред направи Поръчка за Доставка.

„Потребителско име“ e свободна избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използването на услугите, предлагани посредством Сайта и извършване на онлайн поръчка.

„Профил“ е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, доброволно предоставена от него при първоначалната му регистрацията му или актуализирана впоследствие от него, която е необходима за подаване на он-лайн поръчка и извършване на Доставка. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане от страна на потребителя на потребителско име и парола.

„Съгласие за обработване на лични данни” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящите Общи условия.

III. ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

1. Покупката на стоки и услуги посредством Сайта www.beertime.bg изисква Потребителят да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”. Регистрирането е напълно безплатно. При попълване на електронната форма за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Тази информация е необходима на „Биртайм“ за извършване на Доставката и индивидуализиране на нейния получател.

2. При извършване на регистрацията с цел последващо изпълнение на Поръчка и извършване на Доставка от страна на „Биртайм“, Потребителят следва да предостави най-малко следната информация: име и фамилия; електронен адрес (и-мейл); пълен и точен адрес, до който ще бъде извършена Доставка; данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за направената Поръчка. В случай че Потребителят желае да предостави доброволно други данни и/или информация с оглед извършването на конкретна Доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на Доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Коментар“ като допълнителна бележка към Поръчката.

3. Потребителят избира вида и количеството стоки и услуги, които желае да поръча за Доставка, след което натиска обозначения за това бутон „Купи“. Потребителят е длъжен внимателно да прегледа Поръчката си, както и вече посочения от него адрес за Доставка. Цените на отделните артикули, както и общата стойност на направената поръчка е с включен данък добавена стойност.

4. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена и фактура, то следва да предостави необходимата информация за получател чрез съответната електронна форма.

5. „Биртайм“ има правото, но не и задължението да уведоми Потребителя за приемане на Поръчката по един и/или няколко от следните начини: чрез обаждане на предоставения от Потребителя телефонен номер; чрез изпращане на автоматизиран и-мейл на посочения от Потребителя електронен адрес за контакт; чрез визуализиране на изкачващо съобщение в Потребителския профил.

6. В случай че възникне проблем с направена Поръчка, свързан с невъзможност на изпълнение на цялата или част от Поръчката и/или изпълнение на Доставката в рамките на обичайното за това време и/или наличие на очевидно непълен или несъществуващ адрес, то служител на „Биртайм“ ще се свърже с Потребителя с цел бързо и удобно разрешение на проблема в интерес на Потребителя.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят се задължава да спазва условията и изискванията предвидени в настоящите Общи условия.

2. Потребителят има право по всяко едно време да актуализира първоначално предоставената информация при извършване на регистрацията си в Сайта. Потребителят е длъжен винаги да посочва актуална, вярна, пълна и точна информация, необходима на „Биртайм“ за извършване на Доставката.

3. Потребителят се задължава да заплати цената на направената от него Поръчка за Доставка в момента на нейното получаване.

4. Потребителят е длъжен да осигури свободен и необезспокояван достъп до посочения от него адрес за Доставка.

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

1. В случай, че Потребителят има възражения по качеството и количеството на стоката или иска да върне продуктите в установения законов срок, то той трябва да се свърже с “Биртайм” и да отправи в писмен вид (по имейл) възражението или желанието си. В срок до пет работни “Биртайм” се задължава да предприеме описаните в следващите точки действия.

1а. В случай на грешно доставен или дефектен продукт, се възстановява или заменя продукта с наличен годен, а ако такъв не е наличен се възстановява сумата за рекламирания продукт.

1б. В случай, че Потребителят желае да върне стоката в установения от закона срок, “Биртайм” връща сумата в срок от 5 работни дни, като си получава стоката обратно. Може да се иска връщане само на цялостния пакет поръчани стоки, а не на части от поръчката.

2. При отказ от Поръчката, Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, с неотворена (неразпечатана) опаковка и със запазен етикет и бандерол (когато такъв има).


 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Биртайм“

1. „Биртайм“ има правото да получи цената на направената Поръчка от Потребителя и/или от което и да е трето лице, което от името на Потребителя приеме Поръчката.

2. „Биртайм“ има правото по всяко време да актуализира вида и цените на предлаганите посредством Сайта стоки и услуги. Актуализацията на асортимента и цените влиза в сила незабавно от момента на нейното извършване. 

3. „Биртайм“ има задължението да достави Поръчката на посочения от Потребителя адрес в срок съответен на обема на направената Поръчка.

4. „Биртайм“ има правото да откаже изпълнението на Поръчка и извършването на Доставка на Потребител, който не е изпълнил, което и да е от задълженията си предвидени в настоящите Общи условия.

V. Лични данни. Защита на лични данни.

1. При извършване на регистрацията си в Сайта, Потребителят доброволно предоставя данни и информация, които могат да бъдат третирани като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За да получи правото да извърши Поръчка, Потребителят следва да предостави информацията, посочена в електронната форма за регистрация. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства необходими за извършване на Доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Коментар“ като допълнителна бележка към Поръчката.

2. С оглед гарантиране правата на Потребителя в процеса на обработване на личните му данни, „Биртайм“ заявява и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на „Биртайм“ и/или на лицата, които от името на „Биртайм“ обработват лични данни на Потребителя във връзка с приемане, обработване, изпълнение и доставката на Поръчката на Потребителя.

3. Със завършване на регистрацията си, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни и/или допълнителна информация да бъдат обработвани от „Биртайм“, служители и/или лица, които работят под неговото ръководство и/или указания, както и от партньорите на „Биртайм“и/или други юридически и физически лица, с които „Биртайм“ си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя стоки и услуги; за целите на директния маркетинг и реклама; както и с цел комуникация с Потребителя относно направена Поръчка.

4. С цел да изпълни Поръчката и да достави избраните от Потребителя стоки и услуги е необходимо Потребителят да предостави най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за Доставка, включващ минимум посочване на град, квартал/жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, номер на апартамент; телефон/и за връзка; и-мейл адрес; други данни, които биха били от значение за точното и надлежно изпълнение на Доставката от страна на „Биртайм“. Посочените данни са неизчарпателно и примерно изброени, възможно е чрез електронната форма за предварителна регистрация да бъде изискано предоставянето и на друга информация.

5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си и недвусмислено съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „Биртайм“ за целите на директния маркетинг, като например, но не само, запознаване на Потребителя с стоки и услуги предлагани от „Биртайм“; промоционални оферти и предложения; изпращане на анкети, въпросници, кратки текстови съобщения (SMS) и други способи за предлагане на стоки и услуги на „Биртайм“.

6. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и правото да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети  лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като да възрази срещу такова разкриване или използване. Потребителят следва да изпрати на посочените по-горе в настоящите Общи условия адрес за контакт или електронен адрес за контакт на „Биртайм“ писмено съобщение, с което изразява своето несъгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.

7. Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от „Биртайм“ негови лични данни при условията и реда предвидени в Закона за защита на личните данни. При упражняване на правото си на достъп Потребителят има право по всяко време да поиска потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват (в случай, че е налице разкриване; да получи съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, както и информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него.

VI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

1. „Биртайм“ в качеството си на собственик на Сайта дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, изображения, текстови съобщения, графики, банери и/или други информационни ресурси, които са публикувани на Сайта и до които Потребителят има достъп, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички права на интелектуална собственост, авторски права, търговска марки или друго защитено право. Не се разрешава материалите и/или информационните ресурси да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Съдържанието на Сайта е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба ще се счита за нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на „Биртайм“, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги. 

2. „Биртайм“ не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на Поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Потребителя адрес за Доставка. „Биртайм“ не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими и/или случайни събития, причинени от природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на Доставката.

3. „Биртайм“ има правото да откаже да извърши Доставка до Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на „Биртайм“ да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и използването на Услугите, достъпни посредством Сайта.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. „Биртайм“ има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното предварително съгласие на Потребителите. „Биртайм“ поема задължението да уведоми Потребителите в разумен срок преди влизане в сила на измененията в настоящите Общи условия. За целта „Биртайм“ може по свой избор да извърши едно или няколко от следните действия: да изпрати съобщение до предоставения от Потребителя електронен адрес за контакт; да постави съобщение в Сайта и/или в Потребителския профил на Потребителя; да постави съобщение на електронния адрес www.beertime.bg или по друг избран от „Биртайм“ начин. 

2. Ако имате допълнителни въпроси относно Поръчката и Доставката, може да се свържете с нас на телефон: 0884320645.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.